İkili İşbirliği Protokolleri

YURT DIŞINDAKİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARIYLA İMZALANACAK İKİLİ PROTOKOLLERDE İZLENECEK PROSEDÜR

Ortak Eğitim ve Öğretim Programı İçermeyen Genel Protokoller

Üniversitemiz Hukuk Müşavirliği tarafından onaylanan İngilizce ve Türkçe dillerinde mevcut  protokol metninin kullanılması durumunda izlenecek prosedür şu şekildedir:

 • İşbirliği yapmak isteyen Fakülte/Bölümler, yurt dışındaki yükseköğretim kurumuyla üzerinde anlaştıkları metni Dış İlişkiler Ofisinin desteğini almak üzere Rektörlüğe resmi yazıyla gönderir.
 • Rektörlük, uygun görüşüyle birlikte Dış İlişkiler Ofisini görevlendirir. Anlaşma yapılması düşünülen yurt dışındaki yükseköğretim kurumunun YÖK tarafından tanınıp tanınmadığına ilişkin prosedür, Dış İlişkiler Ofisi tarafından uygulanır.
 • YÖK’ten tanınırlık yazısının alınmasını müteakip anlaşma metni iki üniversitenin Rektörlerince imzalanır. 

Protokol imzalamayı düşünen fakülte/bölümlerin kullanabileceği taslak protokoller  Türkçe    İngilizce  

Onaylı protokol metni kullanılmamışsa:

 • İşbirliği yapmak isteyen Fakülte/Bölüm, İngilizce ve Türkçe dillerinde hazırlanan ve karşı tarafla üzerinde uzlaşılan metni, Hukuk Müşavirliğinin görüşünü almak üzere Rektörlüğe resmi yazı ile gönderir.
 • Metin, Rektörlüğün uygun görüşüyle birlikte Dış İlişkiler Ofisine gönderilir. Dış İlişkiler Ofisi, Hukuk Müşavirliğinin önerileri doğrultusunda ve anlaşma yapılacak üniversite ile müzakere ederek metne nihai şeklini verir.
 • YÖK’ten tanınırlık yazısının alınmasını müteakip anlaşma metni iki üniversitenin Rektörlerince imzalanır. 

Ortak Eğitim ve Öğretim Programı İçeren Protokoller

Yükseköğretim Kurumlarının Yurt Dışındaki Kapsama Dâhil Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Eğitim ve Öğretim Programları Tesisi Hakkında Yönetmelik kapsamına giren akademik ve bilimsel işbirliği protokolleri, içerik olarak söz konusu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak hazırlanmalıdır. Hangi ülke ile yapıldığına bakılmaksızın protokol metni, YÖK’e gönderilir ve YÖK onayı alındıktan sonra imza edilir.

Bu protokollerde uygulanacak prosedür aşağıdaki gibidir:

 • İşbirliği yapmak isteyen Fakülte/Bölüm, Hukuk Müşavirliğinin ve Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığının görüşünü almak üzere karşı taraf ile üzerinde anlaştığı metnin İngilizce ve Türkçe nüshalarını Rektörlüğe gönderir.
 • Metin, Rektörlüğün uygun görüşüyle birlikte Dış İlişkiler Ofisine gönderilir. Dış İlişkiler Ofisi, Hukuk Müşavirliğinin ve Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığının önerileri doğrultusunda ve anlaşma yapılacak üniversite ile müzakere ederek metne nihai şeklini verir.
 • Nihai protokol metni, Üniversitemiz Senatosunda görüşülmek üzere Rektörlüğe gönderilir.
 • Senato uygun görüş verirse protokol metni, onayı alınmak üzere YÖK’e gönderilir.
 • YÖK’ten onay yazısının alınmasını müteakip anlaşma metni iki üniversitenin Rektörlerince imzalanır.